Procedura reklamacyjna

1. Okres gwarancji jest podany przy każdym produkcie min. trwa 24 miesięcy. Warunki gwarancji kierują się prawem kodeksu cywilnego nr 40/1964 dz.u. Czas trwania gwarancji rozpoczyna się dniem odebrania produktu użytkownikiem. Przechowaj pokwitowanie o odebraniu (zapłaceniu) towaru.

2. Jeżeli otrzymałeś wadliwy lub niedziałający produkt, jak najprędzej złóż produkt do reklamacji. Po jego otrzymaniu firma poinformuje użytkownika o otrzymaniu wadliwego produktu e-mailem. Firma niezwłocznie ustosunkuje się do reklamacji. W skomplikowanych sprawach do 3 dni roboczych bez zbędnego opóźnienia udzieli odpowiedzi formą elektroniczną, jeżeli nie zostało uzgodnionie inaczej. Jednocześnie użytkownik otrzymie pocztą elektroniczną a potem listem poleconym protokół reklamacyjny. W uzasadnionych wypadkach, przede wszystkim jeżeli jest wymagana skomplikowana techniczna ocena stanu produktu firma zdecyduje o reklamacji najpóźniej do 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po upłynięciu terminu 30 dni , użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy lub do wymiany produktu. Produkt musí być wysłany w całości, czyli tak jak został odebrany użytkownikiem. Razem z produktem wyślij wszystkie dokumenty, które otrzymałeś (faktura, potwierdzenie o odebraniu towaru, list gwarancyjny itp.). Produkt musí być czysty.

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

3. Prawa użytkownika wynikające z odpowiedzialności firmy za wady produktu dzielą się według powagi błędu. Jeżeli chodzi o wadę, którą można usunąć użytkownik ma prawo do:
– usunięcie wady darmowo, w terminie
– wymianę produktu, lub wadliwej części, która wymagałaby nadmiernych kosztów, uwzględniając wartość produktu lub rodzaj wady
Firma może zawsze zamiast usunięcia wady wymienić produkt za wolny od wad , jeżeli użytkownikowi niespowoduje tym poważne problemy.
Jeżeli chodzi o wadę, który nie można usunąć i która broni prawidłowemu użytkowaniu produktu, użytkownik ma prawo do:
– wymiany produktu
– odstąpienia od umowy/zwrotu pieniędzy
– Jednakowe prawo posiada użytkownik, jeżeli wada może być naprawiona, lecz użytkownik nie może z powodu ponownego pojawienia się wady lub z powodu większej ilości wad produkt używać. Za ponowne pojawienie się wady jest uważane, jeżeli jednakowa wada będzie w okresie gwarancyjnym co najmniej 2x usuwana i pojawi się ponownie. O większą ilość wad chodzi w wypadku, jeżeli produkt ma w tym samym czasie co najmniej 3 wady, które można usunąć, lecz każda z nich broni w użytkowaniu.
Jeżeli chodzi o naprawialną wady, która nie broni w użytkowaniu, użytkownik ma prawo do odpowiedniego obniżenia ceny.

4. Serwis gwarancyjny zapewnia firma prowadząca sklep internetowy. Informacje dotyczące wykonania serwisu będą udzielone telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

5. Użytkownik powinien podczas odbioru przesyłki obejrzeć i sprawdzić produkty. Jeżeli użytkownik znajdzie wadę, od razu powinien to zgłosić. Jeżeli kupujący nie miał czasu na zbadanie przesyłki przy kurierze odebrał ją zatem bez zastrzeżeń, jego prawo do roszczeń z powodu uszkodzenia wygasa jedynie, że jest w stanie udowodnić, że produkty były wadliwe już wtedy. Zbadanie przesyłki powinno być rzetelne, by zostały stwierdzone wszystkie wady, które można odkryć w ten sposób.

6. Przed rozpoczęciem użytkowania użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z wszystkimi dołączonymi dokumentami i to przede wszystkim z warunkami gwarancji oraz instrukcjami obsługi, lub innymi dokumentami, ponieważ mogą zawierać ważne informacje. Jeżeli produkt będzie używany nie zgodnie z instrukcjami lub nie będą przestrzegane warunki przechowywania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialy za wszystkie konsekwencje z tego wynikające a rozszczenie reklamacyjnie zostanie najprawdopodobniej odrzucone.

7.Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego zużycia, wynikłe z użytkowaniem niezgodnego z instrukcją lub uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie. Gwarancja również nie dotyczy mechanicznego uszkodzenia spowodowanego użytkownikiem, uszkodzenia z powodu nadmiernego lub nieodpowiedniego użytkowania, zaniedbania konserwacji, wady spowodowanej zetknięciem się z obcym materiałem lub wady spowodowanej wyższą siłą. Reklamacja nie będzie rozpatrzona pozytywnie, jeżeli, produkt ma uszkodzyne pieczęcie ochronne naklejki lub numerami seryjnymi.

8. Firma nie odpowiada za ewentualne wady, które były przed zawarciem umowy konsultowane z użytkownikiem a użytkownik zgodził się na odbiór towaru. Jeżeli chodzi o rzeczy używane, firma nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z użytkowania lub zużycia, które produkt posiadał podczas odbioru.

9.Gwarancja nie obejmuje wady, z powodu której była uzgodniona niższa cena zakupu towaru.

10. Gwarancja obejmuje wady produktu, nie jego właściwości. Pomyłka użytkownika w kolorze, rozmiarze, materiale nie jest uważana za wadę produktu, dlatego gwarancja ich nie dotyczy.

11. Z roszczenia reklamacjynego musí wynikać oczywisty powód do jej złożenia. Wada produktu musí być jasno opisana. Reklamacje z brakiem jednoznacznego opisu nie będą rozpatrzone.

12. Firma zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie produktu w okresie gwarancyjnym, który jest ustalony na 24 miesięcy. Firma zobowiązuje się, że ich produkty w okresie gwarancji będą sprawnie działać i będą posiadać typowe właściwości.